Clublied

Strofe 1

De Vriendekring is oos fômfaar al mië es hônderd joar. Veertj in Kèsing emes fiëst den zeetj gè ôs op stroat. Mèt basse, bugels en trômpötte, veur Breydels parochiej of de Sjötte. Altied stoan wè paraat. Soms vreug mer ouch dèk laat!

Refrein

Want wè zeen de Vriendekring, eine kring van vrinj. Doa weurse mèt gebore, doa kumpse mèt aan dien inj. En goan wè op concours, den zeen wè neet te kloppe, mer ouch aan het buffèt, doa kan ôs nemes stoppe!

Strofe 2

De Vriendekring zitj in het blood, det weurse noëts mië kwiet. Bès terbiej den is het good, zoëneet den höbse spiet. Trouw volge wè oos dirigente, op reize concourse of conzerte. Student of boer of klerk, tesame zeen wè sterk!

Refrein 2 maal.